Namenitev dohodnine

Spoštovani člani in simpatizerji društva,

Obveščamo vas, da je Športno društvo Rogoza na seznamu upravičencev do donacij za katero se odmerja dohodnina.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

Če bo takšna zahteva podana do 31.12.2020 (po pošti ali e-davkih), bo društvo v letu 2021 pridobilo donacijo odmerjene dohodnine zavezanca.

To je najlažji način, da z določenim prispevkom pripomorete k delovanju društva in nogometni šoli ROHO.

Za vašo odločitev in podporo se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo in vas vabimo k sodelovanju.

IO ŠPORTNEGA DRUŠTVA ROGOZA

Obrazec: